Handelsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er ESV AutoUpgrade AS, www.autoupgrade.no (Org.nr. 924984465) og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen(e) og tjenester som er over 799,- er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som merverdiavgift, toll, porto, fakturagebyr, emballasje. 

Frakt på 149,- kommer på varen(e) som koster under 799,-

Enkelte varer kan ha kostnadsfri frakt alternativ.

Kjøper vil ikke bli belastet for ekstra utgifter dersom vi ikke har produktet på lager og det må bestilles. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Likevel er kjøperens ansvar å sjekke at produktet passer.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

ESV AutoUpgrade AS er ikke ansvarlig og vil ikke dekke monteringskostnader.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

ESV AutoUpgrade er ikke ansvarlig for eventuelle kosmetiske skader som oppstår på emballasje eller esker som ikke forringer produktets kvalitet eller bruksområder. Kan ikke garantere at esker ikke mottas med rifter, skader på hjørner eller andre steder på esken, da dette er noe som må kunne forventes at kan oppstå under transport.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp du som privatperson gjør i nettbutikken til ESV AUTOUPGRADE AS

Angrerettskjema ligger som link i ordrebekreftelsen du får tilsendt på e-post ved bestilling, og angreretten er 14 dager fra varen(e) er mottatt av deg (jf. Angrerettloven § 21).

Det betyr at du innen 14 dager etter at du har mottatt varen(e) må gi oss melding om at du angrer kjøpet. Det kan sendes til ESV@AUTOUPGRADE.NO og må inneholde:

 • Navn
 • Ordrenummer
 • Produktnavn
 • Antall
 • Returårsak

Deretter har du ytterligere 14 dager på å sende varen(e) i retur til:

ESV AutoUpgrade AS, Lågendalsveien 121, 3619 Skollenborg

Det finnes også mulighet for å returnere varen(e) i Kongsberg etter avtale.

Returkostnadene dekkes av deg som kunde (jr. Angrerettloven § 8). Ved feil eller mangel på varen(e) står vi som selger for frakt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være returnert oss i samme mengde og stand som du mottok den og i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Forsegling på forseglede produkter må ikke være brukt.

Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrerettloven) er vi forpliktet til å tilbakebetale det du har betalt for varen. Ved retur av produktet som har brukt, forsegling eller ikke returneres i samme stand, AutoUpgrade AS tilbakeholder 10% av kjøpsbeløpet for dekking av administrative tjenester. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 7 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Vi gjør oppmerksom på at Angrerettloven gjelder kun ved forburkerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jr. Angrerettloven § 5, punkt a).

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Uavhentede pakker

Dersom en pakke ikke blir hentet eller mottatt på avtalt leveringssted, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnadene dette medfører for oss.

Hvis du ikke henter pakken din på postkontoret og bestillingen returneres til oss vil du belastes med et gebyr på 250 kr.

Alle forsøk på svindel vil bli sporet og politianmeldt.

 

12. Garanti

Garanti som gis av oss eller produsenten er 1 år fra mottaksdato. Hvis du har problemer med produktet ditt, så kontakt oss først. De fleste feil og mangler kan vi løse uten at produktet skal sendes inn. Kjøper må beholde original emballasje og original enhet ved tilbakesending inn til oss. Original enhet må beholdes for at kjøper skal kunne bruke bilmultimedia mens vi reparer eller finner løsning på det. 

 • Vi har garanti på produktene våre, men er IKKE ansvarlig for evt monteringskostnader inn / utmontering ved evt reklamasjon.
 • Vi er heller ikke ansvarlig for eventuelle kostnader i forbindelse med reklamasjon, utgifter til leiebil eller andre utgifter som måtte komme i forbindelse med reklamasjon på produkt.
 • Produktet må før montering sjekkes for brudd / synlige defekter. Vi er ikke ansvarlig for monteringsjobber.
 • Ved reklamasjon må det defekte produktet returneres til oss for godkjenning og retur avtales med oss ​​på forhånd. Nytt produkt blir da tilsendt etter at vi har mottatt defekt del.
 • Kjøper er pliktig til å sende alt komplett i retur ved  tilbakelevering eller garantisak. Ved manglende utstyr blir det fakturert full pris. Tidsfrist er 2 uker.

Vi tilbyr en to-års garanti på våre understell produkter. Vær oppmerksom på at garantien i hovedsak gjelder ved installasjon på godkjent verksted (Statens Vegvesen og Verkstedsforeskriften)

  13. Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

  14. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.